Quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hoặc thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu.