Tối ưu quảng cáo chất lượng, đúng insight người dùng để họ có thể trở thành khách hàng tiềm năng.